تیم ما

 

Techfars-Tecogo (1)

مدیریت و صاحب امتیاز سایت:

کسری نراقی

سردبیر:

دانیال دهقانی

دبیر تحریریه:

امید بصیری

نویسندگان:

عرفان کرد

سارا کاویانی

احمدرضا باقرزاده

علیرضا دهقان

27+

کاربرانی که این مطلب را پسندیده اند:

  • avatar
  • avatar
  • avatar
  • avatar
  • avatar
  • avatar
  • avatar
  • avatar
  • avatar
  • avatar