تیم ما

 

Techfars-Tecogo (1)

مدیریت و صاحب امتیاز سایت:

کسری نراقی

سردبیر:

سارا کاویانی

دبیر تحریریه:

علیرضا دهقان

نویسندگان:

محراب کرامتی

آریا فرجی

 

30+

کاربرانی که این مطلب را پسندیده اند:

  • avatar
  • avatar
  • avatar
  • avatar
  • avatar
  • avatar
  • avatar
  • avatar
  • avatar
  • avatar