آپدیت جدید Hangouts با طراحی جدید در دسترس قرار گرفت

0