آمار NPD نشان می دهد که بیشترین فروش در جولای به PS4 اختصاص دارد

0