توییتر محدودیت ۱۴۰ کاراکتری پیام های مستقیم را حذف کرد

0