پروژه ی سرویس تلویزیونی اپل به دلیل مذاکره با برنامه سازان متوقف شد

0