سیستم پیشنهادی: رایانه ای با قیمت 2 میلیون تومان

1+