هواوی اعلام کرده که امسال 9 میلیون گوشی پی 9 فروخته است

0