سامسونگ و زیر مجموعه هایش بیش از 8000 شغل را از بین برده اند

0