تیم ما

Techfars-Tecogo (1)

مدیر و صاحب امتیاز سایت:

کسری نراقی

سردبیر:

مهرداد میرشاهی

دبیر تحریریه:

محمد داوری

نویسندگان:

امیر عسگری

افشین نوری

خشایار جهانی

مجید مهرعلی