تیم ما

Techfars-Tecogo (1)

مدیریت و صاحب امتیاز سایت:

کسری نراقی

سردبیر:

مهرداد میرشاهی

دبیر تحریریه:

محمدرضا داوری

نویسندگان: 

امیر عسگری

سارا کاویانی

افشین نوری

قربان اسرافیلی

علی نصرتی