تیم ما

Techfars-Tecogo (1)

مدیریت و صاحب امتیاز سایت:

کسری نراقی

سردبیر:

سید محمد معلمی

دبیر تحریریه:

 مصطفی اسماعیلیان

نویسندگان: 

  میرمهدی حامی

حسین چوبین

 پوریا اسدی

علی اسکندری

سید محمدرضا موسوی

عباد رمضانزاده

                                                                                                       

 

 

 

41+