تیم ما

Techfars-Tecogo (1)

مدیر و صاحب امتیاز سایت:

کسری نراقی

سردبیر:

مهرداد میرشاهی

دبیر تحریریه:

محمد داوری

نویسندگان:

امیر عسگری

افشین نوری

قربان اسرافیلی

محمد دهقان

سارا کاویانی

فاطمه آهنگریان

محمدعلی مشهدی جعفری

خشایار جهانی