تیم ما

 

Techfars-Tecogo (1)

مدیریت و صاحب امتیاز سایت:

کسری نراقی

سردبیر:

سارا کاویانی

دبیر تحریریه:

سعید حلاجیان

نویسندگان:

سید محمد معلمی

علیرضا دادش زاده

                                                                                                                                            میرمهدی حامی

                                                                                                                                               حسین چوبین

                                                                                                                                                 آرین مرادی

                                                                                                                                         مصطفی اسماعیلیان

                                                                                                                                                پوریا اسدی

                                                                                                                                                وحید درگایی

                                                                                                                                              علیرضا هاشمی

                                                                                                                                              امین حسین پور

                                                                                                                                                امیر مریخ

 

 

 

 

 

35+