تیم ما

Techfars-Tecogo (1)

مدیریت و صاحب امتیاز سایت:

کسری نراقی

سردبیر:

مهرداد میرشاهی

دبیر تحریریه:

سید محمد معلمی

سجاد اسدی

نویسندگان: 

 پوریا اسدی

مسلم رفیعی

امیر عسگری

علی صفرپور

هادی اسماعیل‌زاده

بهنام خدابخشی

 

                                                                                                       

 

 

 

آخرین اخبار

یادگیری و آموزش

بازی و اپلیکیشن

تلگرام تکفارس