تیم ما

 

Techfars-Tecogo (1)

مدیریت و صاحب امتیاز سایت:

کسری نراقی

سردبیر:

سارا کاویانی

دبیر تحریریه:

مهرداد میرشاهی

نویسندگان:

محراب کرامتی

سید محمد معلمی

مهدی شفیعی

علیرضا دادش زاده

پویان ایزدی

میرمهدی حامی

محمد طایفه حسنی

احمد مصطفوی

امیرعلی فطورچی

 

35+