تیم ما

Techfars-Tecogo (1)

مدیریت و صاحب امتیاز سایت:

کسری نراقی

سردبیر:

سارا کاویانی

دبیر تحریریه:

سید محمد معلمی

نویسندگان:

 

  میرمهدی حامی

 حسین چوبین

  آرین مرادی

 مصطفی اسماعیلیان

 پوریا اسدی

  امیر مریخ

   امیر محمد مریخی

                                                                                                          

 

 

 

38+