تیم ما

Techfars-Tecogo (1)

مدیریت و صاحب امتیاز سایت:

کسری نراقی

سردبیر:

مهرداد میرشاهی

دبیر تحریریه:

محمد داوری

نویسندگان: 

مسلم رفیعی

امیر عسگری

بهنام خدابخشی

سارا کاویانی

افشین نوری