تیم ما

Techfars-Tecogo (1)

مدیریت و صاحب امتیاز سایت:

کسری نراقی

سردبیر:

مهرداد میرشاهی

دبیر تحریریه:

سید محمد معلمی

نویسندگان: 

حسین چوبین

 پوریا اسدی

علی اسکندری

سید محمدرضا موسوی

ریبین قهرمانی

                                                                                                       

 

 

 

آخرین اخبار

یادگیری و آموزش

بازی و اپلیکیشن

تلگرام تکفارس