تیم ما

Techfars-Tecogo (1)

مدیریت و صاحب امتیاز سایت:

کسری نراقی

سردبیر:

سید محمد معلمی

دبیر تحریریه:

 مصطفی اسماعیلیان

نویسندگان: 

  میرمهدی حامی

حسین چوبین

 پوریا اسدی

سینا فخارزاده

سید محمدرضا موسوی

                                                                                                       

 

 

 

39+